Почистване с водоноска на улици

Почистване с водоноска на улици, магазини и други

По-чистите улици и терени са и по-безопасните

Чистите улици и добре поддържани райони на сгради са и символ на хигиена и благоденствие и добра социална среда

Чистото и уредено място е градът, улицата, кварталът или района където всеки би поискал да се прибере у дома, да отиде на работа, да се разходи или поспортува, да сподели кафето, обяда или вечерята си с колеги и приятели, да се наслаждава, преминавайки от един квартал в друг или от един град в друг. Чистият и поддържан район променя настроението, повдига духа, създава нови нагласи с примера си и така естествено се превръща в притегателно място за всички, които оценяват и споделят предимствата му.

Социалната и стопанска ориентация на един район и прилежащите му „площадки“ и естетиката им, като наложила се и възпитателна култура на поведение, са само една от причините да бъде поддържан редовен режим на миене и почистване на улици и сгради.

Чистата обкръжаваща среда е важна защото, тя е на първо място безопасна

Хигиенните съображения за изграждане и установяване на редовен режим на миене и почистване на обществени терени съдържат в смисъла си широка гама като например:

 • Прочистването на въздуха от финни прахови частици според сезона, дейността и натовареността на района – належаща причина, свързана изцяло с условията за безопасност;
 • Предвидените редовни физически замърсявания, които един район понася в зависимост от характера на стопанската или социална дейност, протичаща в него. Такива замърсявания са нефтените петна на в газ станции и паркинги, натрупани задръствания и щети от строителни дейности, замърсявания от чисто битовото населяване – хартии, дъвки, цветни и устойчиви петна и много други, решение, за които може да бъде водната струя;
 • Инцидентни, случайно възникнали замърсявания, непредвидени, дори при редовно поддържане на района. Те често пъти следва да бъдат отстранени, колкото е възможно по-бързо, най-вече във връзка с безопасността на средата

За нас:

Водоноската и нейните възможности

Водоноската е камион, с вариращ обемен капацитет, за пренасяне на големи количества вода за различни цели – водоснабдяване, мелиорация, отпушване на канали, размразяване и др. В почистването на улици, терени, площадки и сгради, водата от тази водна цистерна се използва за измиване, посредством силна водна струя.

Често пъти се налагат и специални грижи по повод на специфични замърсявания от тип петно, като:

 • растителни прорастъци, мъх, мухъл, които могат не само да повредят тротоар или улица, а и да ги направят опасно хлъзгави;
 • залепващи отпадъци;
 • петна от петрол и мазни петна;
 • устойчиви петна от различен тип – от лакове и бои и други оцветяващи вещества, гипс и пр.

В горните специфични случаи на замърсявания от петна, работата с водоноска за измиване следва да бъде допълнена и с индивидуален ръчен труд.

Ние разполагаме с нов и добре поддържан многоброен автопарк от камиони и цистерни с различни обеми и екип от опитни и внимателни шофьори, както и добре обучен теренен персонал.

Всичко това ни позволява да сме гъвкави, както по отношение на територията, на която сме на разположение, така и във връзка с условностите за време, времетраене, постоянство или внезапност, както и по отношение на индивидуалните изисквания и особености.

Територията, за която можем да сме на разположение е в София и страната, в зависимост от предварително установен контакт с нас

Можем да се съобразим  с всяка специфика по отношение на дейността на клиента, както и с неговото време

Във връзка с това НАШИ КЛИЕНТИ могат да бъдат общини, държавни и частни институции, собственици на стопански, административни и жилищни обекти, управления на паркове, спортни зони, молове, паркинги, петролни станции, площади, строителни площадки, строителни обекти, изобщо –  всяка обществена среда, теренът на която е може да бъде почистен посредством водната струя.

Нещо повече, ние можем да  предложим индивидуален резонен план за режим на почистване, съобразен с общоприетите теренни препоръки и в зависимост от изискванията на всеки свързал се с нас клиент, като стремежът ни е да осигурим оптимално решение на следвания резултат

Препоръките към евентуален план на режим на почистване, например, може да варират според:

 • сезона;
 • -социалният или стопански профил на района – градска среда, или производствен или търговски терен, търговска зона, жилищен квартал или терен;
 • -периодиката на дейност – еднократна, сезонна или постоянна – за градска среда, или производствен или търговски терен;

Препоръчителна честота на миене на улиците за средно населен град, през лятото, например, е поне един път седмично, тъй като почистването чрез миене е основен елиминатор на финни прахови частици.През зимата – снеготопенето е причина да бъдат извършвани улични измивания, поради затлачвания.

Особеностите на всеки производствен, административен, търговски и друг терен, налагат различни необходимости и честота на почистване. Това могат да бъдат строителни обекти, пътища и магистрали в ремонт, бензиностанции и газстанции, подземни и надземни паркинги, търговски халета, промишлени зони, жилищни квартали, площади, спортни площадки от различен тип и др.

Почистването на улиците в жилищен квартал, например, е добре да се извършва на всеки шест седмици. Когато обаче по улиците му спират или се паркират автомобили, тази честота може да се наложи да е с много по голяма интензивност.

Почистването на търговски и административни улици следва да бъде извършвано по няколко пъти в седмицата, като това включва и почистването и на тротоарите…

Ние сме с готовност да откликнем на всички

Предвидливо сме изготвили и предлагаме  разнообразие от предварително изготвени пакети  за обслужване, предвиждащи, съкращаване на разходите в дългосрочен план и отстъпки от цените Те включват както следва:

 • Абонаментно обслужване – периодично, с възможност за спестяване на разходи в дългосрочен план;
 • Еднократно обслужване със съобразяване на конкретиката на клиента;
 • Планирано обслужване – по повод на конкретни дейност или събитие;
 • Инцидентно обслужване – по повод на внезапно и непредвидено замърсяване, изискващо бързо реагиране, с оглед на обществена безопасност, нашият екип е в състояние да реагира на време.

Ние съобразяваме нашето време с Вашите изисквания, навици и режим, като гарантираме безопасност, спокойствие и навременно изпълнение.

Чистотата на обществената околна среда е много важна, не само от естетическа гледна точка. Тя обезпечава безопасността и опосредства безгрижното протичане на стопанския и социален живот, етикет на стандарт и просперитет е.

Нашият  екип от технически подкрепени, обучени и опитни професионалисти е с гъвкавостта да съобрази  всеки хаби тат -културен, битов или стопански и с готовност да подкрепи всяка инициатива, свързана чистотата като  обществено благоденствие.